• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
عضو هیئت موسسان - عضو هيئت مديره
محمدمهدی سلامت

20 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

عضو هیئت موسسان - عضو هيئت مديره
كارشناسی ارشد مهندسی عمران (سازه) - دانشگاه صنعتی شريف - ۱۳۷۷
كارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شريف - ۱۳۷۵  

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami