• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
مهندس برق
سعید هومندنیا

2 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

کارشناسی مهندسی برق قدرت دانشکاه شهید رجایی تهران 1394

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید رجایی تهران 1397

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami