• ❝ از ژرفای اندیشه تا بلندای سپهر ❞
عضو هیئت موسسان - عضو هيئت مديره
علی پورتحویلداری

20 سال سابقه همکاری با تیم اندیشگران

عضو هیئت موسسان - عضو هيئت مديره
كارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه اميركبير - ۱۳۷۲

Awesome Image
Graphic Designer : mrs Sara Fattahi
Developer : Mehdi Ghavami